Topný systém vyrábějící elektřinu
Výběr jazyka |
  • CZE
  • ENG

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla

Výše podpory

Výše podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je každý rok vyhlašována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla platí od roku 2015 následující ceny a podmínky:

Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Výše příspěvku k ceně elektřiny v Kč/MWh
do 8400 hodin/rok
do 4400 hodin/rok do 3000 hodin/rok
Výrobna s instalovaným výkonem do 200 kW včetně, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn. 250 1180 1640

Instalace kogenerační jednotky

Aby byla instalace kogenerační jednotky ekonomicky návratná, musí být vhodně zvolena velikost jednotky vzhledem k reálným spotřebám tepla a elektřiny v odběrném místě. Obecně platí, že ekonomický přínos kogenerační jednotky je tím větší, čím větší je vlastní spotřeba vyrobené elektřiny a tepla. Teplo je základní vyráběná energie, výše vyrobené elektrické energie se odvíjí od spotřeby tepla v objektu či jednotce. Vyrábět elektřinu pro dodávku do nadřazené distribuční soustavy se nevyplácí. Nedojde k úspoře distribučních nákladů, které podle napěťové hladiny připojení mohou činit až 45% celkových nákladů na nakupovanou elektřinu.

Zde je posloupnost kroků, které s instalací kogenerační jednotky souvisí:

Připojení jednotky do sítě
Je nutno podat žádost u místně příslušné distribuční společnosti o připojení zdroje k distribuční soustavě. Distributor si může vyžádat další technickou dokumentaci, například projekt na zapojení KJ. Bez uzavření smlouvy o připojení není možno jednotku instalovat.

Stavební povolení
KJ lze instalovat na základě stavebního povolení. Součástí žádosti o stavební povolení je zpravidla projekt na instalaci KJ a případně projekt na vyvedení elektrického výkonu. Pro malé kogenerační jednotky umístěné v plynových kotelnách se nemusí vyřizovat ani stavební povolení, ani ohlášení stavby neboť se nebude měnit topné médium.

Licence
Pokud budete vyrábět elektřinu a její přebytky dodávat do sítě, musíte mít Licenci na výrobu elektřiny.  Licenci vydává ERÚ.

Osvědčení o původu elektřiny a tepla
Osvědčením prokazujete, že energie byla vyrobena v kombinované výrobě. Osvědčení vydává MPO a je nutné pro vyplácení podpory KVET od územně příslušného distributora.

Registrace u OTE
Výrobce elektřiny musí být registrován u operátora trhu s elektřinou. Stává se registrovaným účastníkem trhu.

Elektroměr
V případě, že budete odebírat elektřinu ze sítě a současně dodávat z výrobny do sítě, musíte mít instalován elektroměr, který odpovídá platné legislativě.

Smlouva na výkup elektřiny
V případě dodávky elektřiny do sítě je nutno uzavřít smlouvu s registrovaným obchodníkem, který přebytečnou elektřinu z výroby vykoupí za sjednanou cenu.

Výkaznictví
S výše uvedenými legislativními požadavky souvisí i povinnost zpracování  pravidelných výkazů souvisejících s výrobou elektřiny a tepla. Četnosti a termíny stanoví prováděcí právní předpisy.

Kogenerační systém se Stirlingovým motorem vyrábí energii i z velmi nekvalitního skládkového plynu

15.08.2014Využití odpadů uložených na skládkách TKO k výrobě energie není nic nového. Kvalita skládkového plynu však nebývá příliš vysoká, koncentrace metanu se postupně snižuje a když plyn degraduje pod určitou úroveň, stává se coby palivo pro běžné spalovací motory nepoužitelným. Unikátním řešením je kogenerační modul Cleanergy se Stirlingovým motorem, který je zvláště vhodný pro starší skládky, kde je obsah metanu v bioplynu většinou ...

Zasílání novinek e-mailem

Chcete být pravidelně informováni o našich produktech a novinkách? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a přihlašte se k odběru newsletterů.